Prehlásenie o ochrane súkromia

Spoločnosť GrandOptical Slovakia, s.r.o., IČO: 44354355, so sídlom Suché mýto 1, 811 03 Bratislava, („GrandOptical“ alebo „Správca“) spracúva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 („GDPR“) a v súlade s naň nadväzujúcimi právnymi predpismi, Vaše osobné údaje. Toto prehlásenie má za cieľ objasniť, akým spôsobom nakladáme s Vašimi osobnými údajmi.

Aké osobné údaje spracúvame a prečo?

GDPR definuje osobný údaj ako ľubovoľnú informáciu týkajúcu sa určeného alebo identifikovateľného
subjektu údajov. Vaše osobné údaje sú spracovávané len na účely, ktoré Vám oznamujeme pri ich
zhromaždení. GrandOptical spracováva osobné údaje svojich zákazníkov a tretích osôb
(napr. uchádzačov o zamestnanie, subjektov dopytujúcich služby GrandOptical či iné ponuky)
na nasledujúce účely.

A) Spracúvanie osobných údajov v rámci predaja

Účel spracúvania Kategórie osobných údajov Právne dôvody spracúvania Doba uchovávania
Dopyt po zdravotných službách, objednanie sa alebo dohodnutie termínu vyšetrenia Osobné údaje zadané pri dopyte o služby Plnenie zmluvy Do konca záručnej doby objednaného produktu.
V prípade absencie vyšetrenia po zistení požiadaviek údaje ďalej nespracúvame
Zjednanie nového termínu v prípade, že sa vyšetrenie neuskutočnilo alebo bolo odložené Oprávnený záujem Maximálne šesť mesiacov od zistenia záujmu
Poskytnutie zdravotnej služby (vyšetrenie zraku) a na jeho základe určenie metódy úpravy zraku Údaje potrebné k vyšetreniu zraku, vrátane osobných údajov týkajúcich sa totožnosti a zdravotného stavu vyšetrovanej osoby Plnenie zmluvy Do konca záručnej doby objednaného produktu
Plnenie dokumentačnej povinnosti poskytovateľov zdravotných služieb Zákonná povinnosť 20 rokov
Splnenie objednávky na okuliare alebo kontaktné šošovky, jej spätné vyhľadanie v prípade ďalších objednávok Osobné údaje zadané pri objednávke Plnenie zmluvy Po dobu trvania zmluvného vzťahu
Plnenie záručných požiadaviek
Odoslanie oznámenia o pripravenej objednávke Kontaktné údaje (email, telefónne číslo) Plnenie zmluvy V priebehu trvania vzťahu vyplývajúceho z poskytovania služieb alebo plnenia objednávky, vrátane záručnej doby vyplývajúcej z objednávky
Vystavenie faktúry, potvrdenia, splnenie objednávky Osobné údaje, potrebné na vystavenie faktúry Zákonná povinnosť 10 rokov
Riešenie a dokumentovanie nárokov na záruku Údaje požiadaviek na obchodnú a zákonnú záruku Plnenie zmluvy Do uplatnenia nárokov na záruku, do konca zákonnej doby pre uplatnenie príslušných nárokov

B) Spracúvanie údajov v rámci webových stránok

Účel spracúvania Kategórie osobných údajov Právne dôvody spracúvania Doba uchovávania
Rezervácia termínu vyšetrenia Údaje zadané pri online rezervácii termínu Plnenie zmluvy V závislosti na ďalších účeloch do konca záručnej doby objednaného produktu
V prípade neuskutočnenia vyšetrenia v dohodnutom termíne, dohodnutie nového termínu Údaje zadané v súvislosti s rezerváciou termínu online Oprávnený záujem Maximálne šesť mesiacov od online rezervácie termínu
Plnenie požiadaviek zákazníkov, odpovedanie na otázky Kontaktné údaje zadané pod bodom menu „Kontakt“ Oprávnený záujem Do vyriešenia požiadavku
Monitorovanie používania webových stránok, zaistenie príjemného užívateľského prostredia Údaje súvisiace s používaním webovej stránky, zadávanie údajov (vrátane cookies) Súhlas Do odvolania súhlasu
Komunikácia s uchádzačmi o zamestnanie Kontaktné údaje a osobné údaje v životopise pri online žiadosti o zamestnanie Súhlas Do odvolania súhlasu

C) Spracúvanie údajov pre účely marketingu a prieskumov

Účel spracúvania Kategórie osobných údajov Právne dôvody spracúvania Doba uchovávania
Odosielanie elektronických newsletterov, respektíve individuálnych ponúk kontaktné údaje potrebné na tieto účely (email) Oprávnený záujem (ak ide o súčasného zákazníka GrandOptical)

Súhlas (v prípade subjektu údajov registrovaného na odber obchodných správ)
Do momentu vznesenia námietky

Do odvolania súhlasu
Odosielanie tlačených newsletterov, respektíve individuálnych ponúk Odosielanie tlačených newsletterov, respektíve individuálnych ponúk Oprávnený záujem (ak ide o súčasného zákazníka GrandOptical)

Súhlas (v prípade subjektu údajov registrovaného na odber obchodných správ)
Do momentu vznesenia námietky

Do odvolania súhlasu
Porovnanie, analýza údajov služieb a objednávok v minulosti s cieľom stanoviť obsah a termín odosielania ponúk osobné údaje o totožnosti, vyšetrení, história nákupov Oprávnený záujem Do momentu vznesenia námietky
Zapojenie do prieskumov verejnej mienky a trhu, realizácia prieskumov Kontaktné údaje poskytnuté na tento účel Súhlas Do odvolania súhlasu

D) Spracúvanie pre účely zákazníckeho servisu, riešenie sťažností

Účel spracúvania Kategórie osobných údajov Právne dôvody spracúvania Doba uchovávania
Riešenie požiadaviek v rámci zákazníckeho servisu Reklamácie a iné údaje oznámené telefonicky alebo emailom Oprávnený záujem Do vyriešenia požiadavku
Riešenie reklamácií Údaje písomnej reklamácie (doručené e-mailom/poštou/formou protokolu) Zákonná povinnosť 2 roky

Komu môžu byť osobné údaje poskytnuté?

Osobné údaje našich zákazníkov môžu byť sprístupnené nasledujúcim subjektom:

 • V prípade niektorých činností spolupracujeme s externými subjektmi ("sprostredkovateľmi"),
  ktorí pre GrandOptical Vaše osobné údaje spracúvajú. Sprostredkovatelia spracúvajú Vaše osobné
  údaje vždy na základe sprostredkovateľskej zmluvy. Sprostredkovatelia spoločnosti GrandOptical
  sú starostlivo vyberaní s cieľom zabezpečiť záruku ochrany spracúvaných osobných údajov podľa platných právnych predpisov.
 • Údaje môžu byť poskytnuté orgánom štátnej správy v prípade, že takúto povinnosť ukladá zákon alebo je takéto zverejnenie potrebné pre splnenie povinnosti uloženej zákonom.
 • So súhlasom zákazníka alebo na jeho príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté aj ďalším subjektom.

Zoznam príjemcov/kategórií príjemcov, s ktorými aktuálne spolupracujeme, je k dispozícii nižšie.

Sprostredkovatelia osobných údajov Aktivita
Mazars Slovensko, s.r.o. Účtovníctvo a mzdy
Pagina Příbram spol. s r.o. Spisová a archivačná služba
GrandVision Hungary Kft. Správa IT
Contract Administration, spol. s r.o. ul. Karadžičova 16, 82108 Bratislava Spracovanie miezd
Česká Mailingová Společnost s.r.o., Praha Komplexné služby priameho marketingu
PHD Slovakia, Bratislava Služby mediálneho plánovania a nákupu pre lokálnych a medzinárodných klientov
Prague Best s.r.o., Praha Tvorba a administrácia webových stránok.
Ostatní príjemcovia
Zdravotné poisťovne Uplatňovanie poukazov na okuliare a optické pomôcky
Banky Platby kartou

GrandOptical nepostupuje osobné údaje do tretích krajín (mimo EÚ) ani medzinárodným organizáciám.

Ako zabezpečuje GrandOptical ochranu osobných údajov?

Osobné údaje sú pod stálou fyzickou, elektronickou aj procesnou kontrolou. GrandOptical má zavedené
potrebné kontrolné, technické, organizačné a bezpečnostné mechanizmy zabezpečujúce ochranu
spracúvaných osobných údajov pred stratou, zničením alebo ich zneužitím.

Aké práva môžu naši zákazníci uplatniť?

Dotknutá osoba môže GrandOptical požiadať o prístup k spracúvaným osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, o ich opravu, vymazanie, v niektorých prípadoch môže požiadať o obmedzenie spracúvania údajov a môže namietať proti ich spracúvaniu. Dotknutá osoba má ďalej právo na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému úradu, ako aj právo na opravný prostriedok a v prípade automatizovaného rozhodovania, používaného v individuálnych prípadoch, právo výberu v súvislosti s dosahom rozhodnutia, ako aj právo požiadať o ľudský zásah. Počas spracúvania údajov založenom na súhlase, má dotknutá osoba ďalej právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, odvolanie sa však netýka zákonnosti spracúvania údajov na základe súhlasu, pred jeho odvolaním.

A) Právo na prístup k údajom

Podľa čl. 15 GDPR má dotknutá osoba právo na prístup k osobným údajom, ktoré zahŕňa právo získať od spoločnosti GrandOptical nasledujúce informácie:

 • potvrdenie či spracúva osobné údaje,
 • informácie o účeloch spracúvania,
 • kategórie dotknutých osobných údajov,
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté,
 • plánovaná doba uchovania,
 • o existencii práva požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
 • ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj,
 • existencia automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania, o vhodných zárukách pri prenose mimo EU a v prípade, že nebudú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných dotknutých osôb aj kópiu osobných údajov.

V prípadoch neopodstatnených alebo neprimeraných žiadostí, najmä preto, že sa opakujú, môže GrandOptical za kópiu osobných údajov účtovať primeraný poplatok.

B) Právo na opravu osobných údajov

Podľa čl. 16 GDPR má dotknutá osoba právo na opravu nepresných osobných údajov, ktoré o ňom GrandOptical spracúva. Opravu GrandOptical vykoná bez zbytočného odkladu, vždy však s ohľadom na dané technické možnosti.

C) Právo na vymazanie osobných údajov

Podľa čl. 17 GDPR má dotknutá osoba právo požiadať o vymazanie osobných údajov, pričom GrandOptical tieto osobné údaje bez zbytočného odkladu vymaže, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2
 • osobné údaje sa pracúvali nezákonne,
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva EÚ alebo práva členského štátu, ktorému GrandOptical podlieha,
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

D) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Podľa čl. 18 GDPR má dotknutá osoba do doby vyriešenia podnetu právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ napadne správnosť osobných údajov, dôvody ich spracúvania alebo ak podá námietku voči spracúvaniu.

E) Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak nám v súvislosti si zmluvou o poskytovaní služieb alebo na základe súhlasu dotknutá osoba poskytne osobné údaje a ich spracúvanie sa vykonáva automatizovane, má podľa čl. 20 GDPR právo od nás získať tieto osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Pokiaľ to bude technicky možné, má dotknutá osoba právo na prenos osobných údajov priamo druhému prevádzkovateľovi.

F) Právo namietať

Podľa čl. 21 GDPR má dotknutá osoba právo namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov na základe oprávneného záujmu spoločnosti GrandOptical. V prípade, že GrandOptical nepreukáže, že existuje závažný oprávnený záujem pre spracúvanie, ktorý prevažuje nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, spoločnosť GrandOptical spracovanie na základe námietky ukončí.

G) Právo nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania

GrandOptical nevykonáva v priebehu spracúvania osobných údajov automatizované individuálne rozhodovanie.

Profilovanie, teda automatickým spôsobom vykonávané spracúvanie, vyhodnocovanie osobných údajov, vykonáva GrandOptical pre účely rozosielania marketingových oznámení a ponúk v prípade súhlasu udeleného pre tento účel dotknutou osobou. Tento proces môže mať na dotknutú osobu výhradne taký dopad, uvedený v predchádzajúcich informáciách, že dotknutá osoba bude od GrandOptical dostávať jemu adresované ponuky, informačné bulletiny, ktoré nie sú považované za rozhodnutia, ktoré by mali na subjekt údajov právne účinky alebo by sa ho obdobným spôsobom významne dotýkali. Udelený súhlas je možné aj v prípade profilovania kedykoľvek odvolať.

Kde môže zákazník získať ďalšie informácie, prípadne uplatniť svoje práva?

Zákazník sa môže obrátiť na zákaznícku linku GrandOptical +421 948 437 642 alebo emailom na info@grandoptical.sk.

Ak sa domnievate, že v rámci našej činnosti dochádza k neoprávnenému spracúvaniu osobných údajov, môžete sa obrátiť so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je pre územie Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov (www.dataprotection.gov.sk).